Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

www.zegarki.biz.pl

z dnia 24 grudnia 2014 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.zegarki.biz.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zegarki.biz.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki, Adres siedziby: ul. Warszawska 1D, 08-530 Dęblin,NIP: 716-113-81-50; Regon: 430760040; Tel. 81 883 02 41; Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr 1587/96 - Urząd Miasta Dęblin a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zegarki.biz.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.zegarki.biz.pl , prowadzony jest przez Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki, Adres siedziby: ul. Warszawska 1D, 08-530 Dęblin,NIP: 716-113-81-50; Regon: 430760040; Tel. 81 883 02 41; Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr 1587/96 - Urząd Miasta Dęblin.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. (...)

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zegarki.biz.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.zegarki.biz.pl, dokonać wyboru towaru i jego rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) […]

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Realizujemy zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wybranych krajów świata. Przesyłkę wysyłamy na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Koszty dostawy podane poniżej odnoszą się do terenu Rzeczpospolitej Polskiej. W celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach wysyłki do innych krajów należy skontaktować się z obsługa sklepu.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową POCZTY POLSKIEJ, kurierską za pośrednictwem firm: DHL, DPD, UPS, POCZTEX . Koszty dostawy wynoszą

 

Poczta Polska Pocztex Kurier 48 /przesyłka biznesowa/

z dostawą do Klienta

(Elektroniczny Nadawca)

 • za pobraniem 12,00 (powyżej 350,00 gratis)
 • przy płatności przelewem 9,00 (powyżej 180,00 gratis)

 

Poczta Polska Pocztex 48 /przesyłka biznesowa/

z odbiorem w placówce

(Elektroniczny Nadawca) 

 • za pobraniem 9,00 (powyżej 200,00 gratis)
 • przy płatności przelewem 6,00 (powyżej 150,00 gratis)

Kurier Pocztex Ekspres24

 • Pobranie:

        do 110,00 - 30,00

        od 111,00 do 439,00 - 25,00

        powyżej 440,00 - 15,00

 • Przedpłata:

        do 110,00 - 25,00

        od 111,00 do 439,00 - 20,00

        powyżej 440,00 - 12,00

Kurier UPS:

 • Pobranie:

        do 110,00 - 25,00

        od 111,00 do 439,00 - 18,00

        powyżej 440,00 - 10,00

 • Przedpłata:

        do 110,00 - 20,00

        od 111,00 do 439,00 - 15,00

        powyżej 440,00 - przesyłka gratis

Kurier DHL:

 • Pobranie:

        do 110,00 - 30,00

        od 111,00 do 3999,00 - 24,00

        od 400,00 - 599,00 - 18,00

        powyżej 600,00 - 10,00

 • Przedpłata:

        do 110,00 - 25,00

        od 111,00 do 399,00 - 18,00

        od 400,00 - 599,00 - 10,00

        powyżej 600,00 - przesyłka gratis

Kurier DPD

 • Pobranie - od 15,50
 • Przedpłata - od 14,00

w zależności od wagi paczki

 

Przy zakupach powyżej:

350,00 PLN (w przypadku usługi Pocztex Kurier 48 z dostawą do Klienta za pobraniem),

200,00 PLN (w przypadku usługi Pocztex Kurier 48 z odbiorem w placówce za pobraniem),

180,00 PLN (w przypadku usługi Pocztex Kurier 48 z dostawą do Klienta - przedpłata),

150,00 PLN (w przypadku usługi Pocztex Kurier 48 z odbiorem w placówce - przedpłata),

440,00 PLN (Kurier UPS, - przedplata)

600,00 PLN (Kurier DHL - przedpłata)

koszt przesyłki ponosi sklep

zegarki.biz.pl

 Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zegarki.biz.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia paragonu lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 25 1140 2004 0000 3102 4776 9777,

b) płatnością w systemie PayPal, PayU, IAI Pay,

c) zapłata kartą płatniczą Visa i MasterCard za pośrednictwem PayU i PayByNet. Obciążenie karty kredytowej następuje w chwili zapłaty za towar,

d) [...]

e) gotówką w sklepie stacjonarnym w Dęblinie,

f) płatne przy odbiorze - przesyłka pobraniowa.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki, Adres siedziby: ul. Warszawska 1D, 08-530 Dęblin, tel.: 81 883 02 41 lub 608-627-448; adresy e-mail: maria@bizuteriazegarki.pl; krzysztof@bizuteriazegarki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
  

a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz   niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
  

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikających z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres www.zegarki.biz.pl. Firma Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Firma Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki, Adres siedziby: ul. Warszawska 1D, 08-530 Dęblin, mailowo pod adres maria@bizuteriazegarki.pl; krzysztof@bizuteriazegarki.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy Maria Ziółkowska Biżuteria-Zegarki.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

XI. Polityka prywatności

Za politykę prywatności oraz obsługę techniczną sklepu zegarki.biz.pl (zwanym dalej Sklepem) odpowiada firma Biżuteria - Zegarki Maria Ziółkowska ul. Warszawska 1D 08-530 Dęblin (zwana dalej Właścicielem).

11.1. Przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO zajmuje się firma Biżuteria - Zegarki Maria Ziółkowska Warszawska 1D 08-530 Dęblin

11.2. Właściciel gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane osób, które korzystają z portalu, dbając o to, żeby informacje o użytkownikach nie trafiły w niepowołane ręce.

11.3. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do zrealizowania zamówienia.Bez tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy kupna - sprzedaży. Wszystko odbywa się w najwyższej trosce o dobro użytkownika oraz z poszanowaniem prawa.

11.4. Administratorem danych jest Firma Biżuteria-Zegarki Maria Ziółkowska ul. Warszawska 1D 08-530 Dęblin. Firma nie powołała Inspektora Danych Osobowych.

11.5. Dane dotyczące Klientów sklepu Biżuteria - Zegarki nie są nigdy przekazywane innym podmiotom ani osobom trzecim w celach handlowych. Wszyscy pracownicy Właściciela podpisują specjalne umowy o Nieujawnianiu Informacji Poufnych, które obligują ich do zachowania na zawsze w tajemnicy zdobytych informacji, nawet po odejściu z obecnej pracy. Jedynie Biżuteria - Zegarki oraz firmy zewnętrzne z którymi Biżuteria - Zegarki zawarła umowy dotyczące obsługi zamówień, posiadają prawo dostępu do przekazywanych informacji. Są to firmy kurierskie (DPD, UPS, DHL i Poczta Polska) odpowiedzialne za dostawę zamówienia do Klientów, pracownicy IAI S.A. 71-064 Szczecin Aleja Piastów 30 odpowiedzialni za techniczną stronę funkcjonowania serwisu, pracownicy Biura Rachunkowego AMAT 08-530 DĘBLIN ul. Okólna odpowiedzialni za obsługę księgową firmy Biżuteria-Zegarki oraz operatorzy systemów płatności odpowiedzialni za bezpieczne dokonanie płatności.

11.6. Dostęp do danych osobowych mogą mieć władze państwowe, jeśli zgodnie z uregulowaniami prawnymi wymagane jest przekazanie im danych.

11.7. Właściciel zapewnia klientom sklepów, które obsługuje, pełny dostęp do swoich danych oraz możliwość zmieniania ich lub usunięcia w dowolnym momencie. Klient Sklepu w każdej chwili może wyłączyć swoje konto albo zrezygnować z otrzymywania informacji pocztą elektroniczną. Sklep obsługiwany przez Właściciela pozwala na korzystanie z niego w pełni anonimowo tak długo, jak użytkownik sobie tego życzy. Rejestracja w Sklepie wiąże się z podaniem ograniczonej ilości danych i jest w pełni darmowa oraz dobrowolna. Podanie danych jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru użytkownika. Jednak podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację zamówienia.

11.8. Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika. Przetwarzanie danych ma na celu badania marketingowe oraz lepsze dopasowanie Sklepu oraz jego asortymentu do potrzeb jego gości. Sklep gromadzi dane osobowe aby lepiej dopasować treść, asortyment i reklamy pojawiające się w sklepie do potrzeb konkretnego użytkownika. Dane osobowe pomagają ponadto poprawić jakość usług, przeprowadzać konkursy, wysyłać informacje o nowych produktach oraz prowadzić codzienną korespondencję z klientami Sklepu w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem. Wysyłanie ofert marketingowych następuje tylko w przypadku, jeśli Klient wyraził na to zgodę.

11.9. Klient posiada prawo dostępu, zmiany i usunięcia w dowolnym czasie wszystkich swoich danych osobowych, jak również cofnięcia w każdej chwili zgody na otrzymywanie ofert marketingowych (newslettera). W tym celu prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: Biżuteria - Zegarki Maria Ziółkowska ul. Warszawska 1D 08-530 Dęblin.

11.10. Składając zamówienie lub biorąc udział w konkursie organizowanym na stronach Sklepu, Klient dobrowolnie podaje swoje dane teleadresowe, które zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do dostarczenia nagrody lub zakupów.

11.11. Dokonując wysyłki towarów Sklep ani nikt inny nie informuje kuriera lub inną firmę dostarczającą towar co znajduje się w przesyłce, o ile nie wymaga tego prawo. Przesyłki zawsze pakowane są w sposób uniemożliwiający identyfikację przedmiotów, które się w nich znajdują. Klient Sklepu może wybrać formę dostarczenia przesyłki, która odpowiada mu najbardziej.

11.12. Właściciel gromadzi również logi IP swoich użytkowników. Robi to jedynie w celu administracji serwerem, badań statystycznych i demograficznych oraz w celach technicznych.

11.13. Działanie Sklepu opiera się również na plikach Cookies, tak zwanych ciasteczkach. Są to pliki tekstowe tworzone na Twoim komputerze przez serwis. Pliki te są całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twojego komputera. Polityka dotycząca cookies jest szczegółowo opisana na osobnej stronie do której prowadzi link z ramki umieszczonej na samym dole strony sklepu.

11.14. Klient Sklepu może sam, w pełni świadomie zdecydować, jakie dane będą udostępniane innym gościom strony oraz obsłudze Sklepu i Właścicielowi. Osobom trzecim Sklep i Właściciel prezentują zbiorcze opracowania statystyczne przygotowane na podstawie danych użytkowników, jednak stopień przetworzenia tych danych oraz ich prezentacja wyklucza identyfikację konkretnego użytkownika. W przypadku gdy nastąpi wyraźne naruszenie prawa lub o dane osobowe wystąpią odpowiednie organa państwa Właściciel udostępni je tym instytucjom.

11.15. Rozwój Sklepu powoduje, że polityka prywatności będzie się zmieniać - publikowana będzie zawsze z datą ostatniej zmiany. Korzystając z serwisu po tej dacie akceptujesz aktualną wersję polityki prywatności. Sklep nie odpowiada za realizację oraz formę polityki prywatności na stronach zewnętrznych, do których linki znajdują się na stronach Sklepu.  

11.16. Prosimy Klientów korzystających z porównywarki cen Ceneo.pl o zapoznanie się i zaakceptowanie poniższej informacji: Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.  Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.   Użytkownikom, którzy korzystają z komputera wspólnie z innymi osobami (na przykład pracownia w szkole lub wspólny komputer w pracy) Właściciel radzi po zakończeniu wizyty na naszej stronie skorzystanie z opcji wyloguj, aby inne osoby nie miały możliwości w żaden sposób podejrzeć ustawień konta lub wykorzystać go w sposób niezgodny z wolą jego właściciela.

 

 

  

Zaufane Opinie IdoSell
4.75 / 5.00 24 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-05-08
zegar bardzo ładny ,przesyłka super zabezpieczona, polecam bardzo
2020-08-08
Polecam.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel